De gebruikte browser support geen Javascript! Kies een andere browser
Loading...
Subsidieregister

Bijgewerkt tot:

Met het openbaar subsidieregister verbetert Amsterdam de transparantie over de subsidies die de gemeente verstrekt. Het register bevat alle door de gemeente Amsterdam behandelde subsidieaanvragen vanaf 2016 die zijn verwerkt in het gemeentelijke subsidiebeheersysteem en wordt wekelijks bijgewerkt. Voor een juist gebruik van het register zijn de volgende uitgangspunten van belang:

 • Nog niet alle subsidies worden verstrekt via het gemeentelijke subsidiebeheersysteem; de navolgende subsidies zitten dan ook niet in het openbaar subsidieregister:
  • Huisvestingsvoorzieningen Amsterdam Onderwijs 2016;
  • Subsidies voor drinkwaterinstallaties;
  • Erfpachtsubsidies;
  • Subsidies voor gevelsanering tegen verkeerslawaai;
  • Subsidies voor lang parkeren;
  • Loonkostensubsidies.
 • Op advies van de Commissie Privacy Amsterdam zijn de namen van particuliere subsidieontvangers weggehaald.
 • Op advies van de directie Openbare Orde en Veiligheid worden de namen van organisaties waarvan de veiligheid van deze organisaties en/of hun werknemers en/of bezoekers in gevaar zouden kunnen komen, niet vermeld in het subsidieregister. Vooralsnog geldt deze maatregel alleen voor de subsidieregeling bijdrage beveiliging bedreigde religieuze en maatschappelijke instellingen.
 • De in het register getoonde kolom Project bevat een door de aanvrager ingevoerde projectomschrijving.
 • Het overnemen en gebruiken van gegevens is met de volgende bronvermelding toegestaan: Gemeente Amsterdam/Openbaar subsidieregister.
 • De inhoud van dit openbaar subsidieregister is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. De gemeente Amsterdam kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het openbaar subsidieregister. De gemeente Amsterdam kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van het openbaar subsidieregister.

Toon statistieken voor:

Aangevraagd, verleend en vastgesteld

Verhouding aangevraagd, verleend en vastgesteld

 • Aangevraagd: het bij de gemeente aangevraagde subsidiebedrag
 • Verleend: het door de gemeente daadwerkelijk verleende subsidiebedrag
 • Vastgesteld: de hoogte van het definitieve subsidiebedrag na verantwoording over de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten

Aangevraagd:
Verleend:
Vastgesteld
Soort

Verleend subsidiebedrag weergegeven in "Periodiek" & "Eenmalig"

 • Eenmalige subsidie: subsidie ten behoeve van de activiteiten van de aanvrager die van bepaalde duur zijn en maximaal vier jaar bedragen
 • Periodieke subsidie: een subsidie voor activiteiten van in beginsel onbepaalde duur, die per boekjaar of voor een aantal boekjaren aan een aanvrager worden verstrekt met een maximum van vier jaar

Periodiek:
Eenmalig:
Verleend bedrag per thema

Verdeling van het totaal verleend bedrag per thema.

Door de balk behorende bij een categorie te selecteren wordt de balk ingekort, waardoor de verhoudingen tussen de overige categorie├źn beter zichtbaar wordt. Door nogmaals op de balk te klikken krijgt de categorie zijn oorspronkelijke schaal.